Code ffmpeg thông dụng thường dùng khi xử lý video

TỔNG HỢP CODE FFMPEG SƯU TẦM

Bài viết sẽ tổng hợp code ffmpeg được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Những code này được sưu tầm và chọn lọc trên mạng, có code đã test và cũng có code chưa test thử. Các bạn cùng đọc và tham khảo bài viết và biết đâu đó những code ffmpeg này lại giúp ích cho bạn đấy.

Code ghép sub, logo (filter) vào Video:

ffmpeg -i input.mp4 -i logo.png -filter_complex “[0:v][1:v]overlay=10:10:enable=’between(t\,1\,900)’ [tmp], [tmp][1:v]overlay=20:20:enable=’between(t\,1800\,3200)’,subtitles=sub.srt” -map “[a4]” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1150k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 96k -ar 48000 -preset superfast output_sub_logo.mp4

Full code: Download.

Code ghép 1 ảnh 1 mp3:

ffmpeg -loop 1 -i image.png -i audio.mp3 -c:v libx264 -c:a aac -strict experimental -b:a 192k -shortest output_1_image_1_mp3.mp4

Code ghép 1 ảnh 1 mp3 (hàng loạt file mp3):

@ECHO OFF Setlocal EnableDelayedExpansion
set INPUT=E:\in
set OUTPUT=E:\out
for %%i in (“%INPUT%*.mp3”) DO ffmpeg -loop 1 -i image.png -i “%%i” -c:v libx264 -c:a aac -b:v 1400k -b:a 128k -shortest -preset superfast “%OUTPUT%/%%~ni.mp4” pause

Code ghép 1 ảnh nhiều mp3:

dir /b “E:\in*.mp3” > list.txt
ffmpeg -loop 1 -framerate 5 -i image.png -f concat -i list.txt -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -c:a copy -shortest -preset superfast output_1_image_multi_mp3

Code ghép nhiều ảnh 1 mp3:

ffmpeg -y -framerate 1/10 -start_number 1 -i E:/in_image/photo3-%04d.png -i E:/in_music/musichehe.mp3 -c:v libx264 -r 30 -pix_fmt yuv420p -c:a aac -strict experimental -shortest output_multi_image_1_mp3.mp4

Code nhiều ảnh nhiều mp3:

(for %i in (“E:\in*.mp3”) do @echo file ‘%i’) > mylist.txt
ffmpeg -y -framerate 1/10 -i E:/img/image-%03d.jpg -f concat -safe 0 -i mylist.txt -c:v libx264 -r 30 -pix_fmt yuv420p -c:a aac -strict experimental multi_all.mp4

Code Add Logo/Watermark vào Video:

ffmpeg –i video.mp4 -i logo.png -filter_complex “overlay=10:10” -preset ultrafast top_left.mp4
ffmpeg –i video.mp4 -i logo.png -filter_complex “overlay=main_w-overlay_w-10:10” -preset ultrafast top_right.mp4
ffmpeg –i video.mp4 -i logo.png -filter_complex “overlay=10:main_h-overlay_h-10” -preset ultrafast bottom_left.mp4
ffmpeg –i video.mp4 -i logo.png -filter_complex “overlay=main_w-overlay_w-10/2:main_h-overlay_h-10/2” -preset ultrafast bottom_right.mp4
ffmpeg -i video.mp4 -i logo.png -filter_complex “overlay=main_w/2-overlay_w/2:main_h/2-overlay_h/2” -preset ultrafast center.mp4

Code cắt video thành nhiều đoạn bằng nhau:

ffmpeg -i “{input}.*” -c copy -map 0 -segment_time 00:10 -f segment “{output}_%2d.mp4”

Code thu nhỏ 1 lớn vieo làm 4 video nhỏ:

ffmpeg -i “input.mp4″ -filter_complex ” nullsrc=size=1280×720 [base]; [0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=640×360 [upperleft]; [0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=640×360 [upperright]; [0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=640×360 [lowerleft]; [0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=640×360 [lowerright]; [base][upperleft] overlay=shortest=1 [tmp1]; [tmp1][upperright] overlay=shortest=1:x=640 [tmp2]; [tmp2][lowerleft] overlay=shortest=1:y=360 [tmp3]; [tmp3][lowerright] overlay=shortest=1:x=640:y=360, setdar=16:9″ “output_4video.mp4”

Code cắt toàn bộ Video thành 2 hoặc 3 đoạn:

@echo off
for %%i in (*.mp4) do (
ffmpeg -i “%%~i” -vcodec copy -acodec copy -ss 00:00:00 -t 00:00:05 “D:\out\%%~ni_1.mp4”
ffmpeg -i “%%~i” -vcodec copy -acodec copy -ss 00:00:05 -t 00:00:10 “D:\out\%%~ni_2.mp4”
ffmpeg -i “%%~i” -vcodec copy -acodec copy -ss 00:00:10 “D:\out\%%~ni_3.mp4”
)
pause

Code xoay Video:

ffmpeg -i in.mp4 -vf “transpose=1” out.mp4
/////////////////////////////////////////
1 = 90Clockwise (theo chiều kim đồng hồ)
2 = 90CounterClockwise (ngược chiều kim đồng hồ)

Code xiên Video:

ffmpeg -y -i “input.mp4” -loop 1 -i “nen.jpg” -filter_complex “[0:a]atempo=1.0,aecho=0.4:0.66:2:0.2, chorus=0.5:0.9:50|80:0.4|0.42:0.25|0.4:2|1.4, firequalizer=gain_entry=’entry(90,0); entry(400, -4); entry(1000, -6); entry(2000, 0)’,pan=stereo|c0<c0+0c1|c1c1,aeval=val(0)|val(1),volume=2; [0:v]setpts=PTS/1.0,scale=395:333,pad=”iw+4:ih+4:2:2:0x00000000″,perspective=00:-130:440:00:00:445:440:360 [v1]; [1:v][v1]overlay=shortest=1:x=438:y=128,setdar=16/9″ -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -threads 0 -preset superfast “output_xien.mp4”

Background: Dowload

Code xóa âm thanh trong Video

//Tách nhạc ra khỏi Video:
ffmpeg -i input.mp4 -vn -acodec copy output44.aac
//Chuyển nhạc thành mp3:
ffmpeg -i output44.aac -acodec libmp3lame -ab 128k output.mp3
//Xóa nhạc trong video:
ffmpeg -i input.mp4 -vcodec copy -an output.mp4
//Ghép nhạcc với video:
ffmpeg -i output.mp4 -i output.mp3 -c:v copy -c:a aac -strict experimental output.mp4

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hong luoc

SAO CODE CHÈN TEXT BỊ LỖI EM LÀM KO ĐƯỢC MONG AD GIÚP GIÚP Ạ

phong

ffmpeg -y -i “%%i”  có ý nghiawx j vậy ạ

2
0
Would love your thoughts, please comment.x