Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube

Code FFmpeg Live Stream video đang live trên Youtube. Những Thứ Cần Dùng để Live Stream video đang live trên Youtube

Dowload:

Youtube-dl:https://yt-dl.org/downloads/2017.09.11/youtube-dl.exe

Code:

ffmpeg -y -i “link_get” -i “fr.png” -filter_complex “[0:v]setpts=PTS/1.15,scale= 700:440,pad=716:456:8:8:color=white [v1]; movie=nen.mp4:loop=999,setpts=N/(FRAME_RATE*TB) [v2]; [v2][v1]overlay=shortest=1:x=30:y=30 [v3]; [v3][1:v]overlay=0:0,setdar=16/9; [0:a]atempo=1.15, aecho=0.4:0.66:2:0.2, chorus=0.5:0.9:50|80:0.4|0.42:0.25|0.4:2|1.4, firequalizer=gain_entry=’entry(100,0); entry(400, -4); entry(1000, -6); entry(2000, 0)’,equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = 5,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c0+0*c1,aeval=val(0)|val(1),volume=3” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 25 -g 25 -b:v 800k -shortest -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset fast -f flv “output_live.mp4”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *