Code FFmpeg Lách Âm Thanh

sharing is caring

Chia sẻ cho các bác code lách âm, cái này em đã test một số video bài hát hot ở yeah1 thì qua hết và bật kiếm tiền được, còn thằng vevo thì các bác thêm đoạn ‘aecho=0.8:0.9:1000:0.3,aecho=0.8:0.9:1000|1800:0.3|0.25’ là có thể qua được kha khá bài nhé, chỉ có điều nhạc hơi khó nghe.

ffmpeg -y -i “input.mp4” -af “[0:a]atempo=1.0, aecho=0.8:0.88:6:0.4, aecho=0.4:0.66:2:0.2,aecho=0.8:0.88:60:0.4,equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = -5, volume=3,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c0+0*c1,aeval=val(0)|-val(1)” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -threads 0 -preset superfast “output.mp4”

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x