1kg rau muống bằng 1 ký thịt bò

Chủ tịch nước Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng

Đại Việt quốc, Thăng Long thành, Diên Hồng quốc hội

Mậu Tuất niên, Nhâm Tuất nguyệt, cát nhật.

Năm Đại Quang thứ hai sau khi tiên đế Đại Việt tiên nhân hoàng đế Huý Đại Quang Trần công băng hà tại biệt cung gần Tam Đình cung lăng. Triều thần suy tôn Ngọc Thịnh phó vương đăng cơ giữ chức nhiếp chính theo lệ xưa. 

Nay nước không thể không một ngày có vua, dân chúng trong nước đều mong mỏi, thần quan khắp bộ cùng châu phủ thảo sớ ngưỡng mong cơ mật viện cập bô lão tam triều hội họp tại Diên Hồng điện mong chọn ra người kế thừa đế nghiệp thiên thu.

Quốc hội Diên Hồng đã truyền sớ tụ tập khắp tam châu lục bộ, từ Trấn Ninh cho tới Lạng Sơn địa đầu quốc gia đều lũ lượt về thành Thăng Long cùng nhau nhóm họp để tìm ra người đủ tài đức thống lĩnh tam quân cùng quần thần cơ mật viện.

Xét trong ngoài không thấy ai đầy đủ tài đức hơn là Bạch nhân đại học sĩ chưởng quản cơ mật viện Nguyễn công huý Phú Trọng thượng nhân.

Các phủ lộ, đại thần từ các bộ đều đồng lòng suy tôn Phú Trọng thượng nhân vì chúng dân trong thiên hạ như con đỏ mà đăng cơ Hoàng đế, tiếp nối sự nghiệp chấn hưng Đông Dương bán đảo, xây dựng cơ nghiệp đại bá Đông Lào Đại Việt hùng cường như ước mơ của Hồ Chí Minh tể phụ.

Thượng thư bộ lễ hôm nay là Nguyễn thượng thư huý Hạnh Phúc dâng lên viện cơ mật bản tấu tôn xưng Nguyễn thượng nhân đăng cơ Hoàng đế

Ngày Nhâm tuất, Giờ Mùi tam khắc, tân Hoàng đế Nguyễn Phú trọng đăng cơ, tay trái đặt lên cuốn di huấn lập quốc của chư tể phụ nhiều đời trước, tay phải đưa lên xin trung thành với cơ nghiệp tiên tổ đã gầy dựng.

Từ nay Đại Việt đã có minh quân, triều thần đã có minh chủ, ngoài trời mưa bay báo điềm hoan hỷ, chúng dân trăm họ đều thảy nhờ ơn.

Khâm thử!

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x