Làm thế nào để nhận được phần thưởng từ Contentos

Contentos rewards

Contentos có chính sách trả thưởng cho những người đóng góp vào sự phát triển chung. Họ có chính sách và thông báo từ khi ra mắt nhưng các thông tin này lại không được nhiều người biết và tiếp cận đến. Phải nói là giám đốc Marketing contentos rất tệ hại. Thông tin này mình tìm được trên diễn đàn đang bị bỏ phế của contentos. Các bạn có thể tham khảo xem họ có những phần thưởng gì cho đóng góp vào costv nhé.

Rewards for supporting the technical and ecosystem development of Contentos

SDK Development: Developers can earn up to 50,000 COS tokens by developing Python-SDK, Flutter-SDK, or PHP-SDK. For other kinds of SDK development reward, please stay tuned.

Block Producer Election: For developers familiar with Contentos public chain, you may build your own node and try to receive enough votes to become a block producer. Each block producer is expected to receive at least 350,000 COS block producing reward every year.

Wallet Development: iOS, Android, or web-app wallet developers can receive 200,000 COS rewards if the wallet becomes officially adopted.

DApp Development: A good DApp(such as https://cos.tv or PhotoGrid) can stimulate users to create more high-quality contents. When the content won ecological rewards, the developer can get 10% of the ecological rewards while creators can get 90% of it. For example, if a creator gets 1000 COS awards through your DApp, the developer can take 100 COS from it. In addition, the Contentos Foundation would distribute some of its 500 million COS Dapp-startup pool to key collaborative DAPP partners.

Bug and Vulnerability Bounty: The R&D team will reward developers with 1,000 to 500,000 COS, or equivalent USDT, for reporting bugs or security vulnerability. The exact amount of reward will depend on the severity of the issue reported.

For other development suggestions, reply directly or email service@contentos.io. You may receive COS rewards if your ideas are adopted.

Phần nội dung dịch thuật sang tiếng Việt

Phần thưởng cho việc hỗ trợ phát triển kỹ thuật và hệ sinh thái của Contentos

Phát triển SDK: Các nhà phát triển có thể kiếm được tới 50.000 mã thông báo COS bằng cách phát triển Python-SDK, Flutter-SDK hoặc PHP-SDK. Đối với các loại phần thưởng phát triển SDK khác, vui lòng theo dõi.

Sản xuất khối Node: Đối với các nhà phát triển quen thuộc với chuỗi công khai Contentos, bạn có thể xây dựng nút của riêng mình và cố gắng nhận đủ phiếu bầu để trở thành nhà sản xuất khối. Mỗi nhà sản xuất khối dự kiến ​​sẽ nhận được ít nhất 350.000 phần thưởng sản xuất khối COS mỗi năm.

Phát triển ví: Các nhà phát triển ví ứng dụng web hoặc iOS có thể nhận được 200.000 COS phần thưởng nếu ví chính thức được sử dụng.

Phát triển DApp: Một DApp tốt (chẳng hạn như https://cos.tv hoặc PhotoGrid) có thể kích thích người dùng tạo nhiều nội dung chất lượng cao hơn. Khi nội dung giành được phần thưởng sinh thái, nhà phát triển có thể nhận được 10% phần thưởng sinh thái trong khi người sáng tạo có thể nhận được 90%. Ví dụ: nếu một người sáng tạo nhận được 1000 COS giải thưởng thông qua DApp của bạn, thì nhà phát triển có thể nhận 100 COS từ đó. Ngoài ra, Contentos Foundation sẽ phân phối một số trong số 500 triệu COS Dapp-startup pool của mình cho các đối tác DAPP hợp tác chính.

Tiền thưởng cho lỗi và lỗ hổng bảo mật: Nhóm R&D sẽ thưởng cho các nhà phát triển 1.000 đến 500.000 COS hoặc USDT tương đương để báo cáo lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật. Số lượng phần thưởng chính xác sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề được báo cáo.

Đối với các đề xuất phát triển khác, hãy trả lời trực tiếp hoặc gửi email tới service@contentos.io. Bạn có thể nhận được phần thưởng COS nếu ý tưởng của bạn được thông qua.

Tóm lại: Từ khi tham gia và costv thì thông tin về chính sách này mình không biết và cũng không thấy admin nhắc đến mỗi khi mình báo cáo một vấn đề lỗi nào đó. Các vấn đề có thể nhận phần thưởng thì hiện tại việc sản xuất Khối Node có vẻ được nhiều người tham gia vì nó cần có tiền để tạo node và kêu gọi mọi người vote cho node của mình. Còn các vấn đề còn lại gần như không mấy ai có kiến thức và tham gia. Thêm nữa việc Marketing của contentos còn rất tệ hại bên cạnh chất lượng về hệ thống còn nhiều lỗi.

Hy vọng trong tương lai không xa các vấn đề sẽ được cập nhật, khắc phục và costv ngày càng phát triển thêm

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x