How much you’ll be able to earn on Dailymotion?

Hướng dẫn kiếm tiền online với Dailymotion từ A-Z

About the monetization process, there is different ways to generate incomes, depending on how you use Dailymotion :

(1) – You upload your own content on Dailymotion :

  • You’ll be able to generate incomes from the ads served on the videos uploaded on your account.
  • With this scenario, you’ll be able to earn 30% of the revenus generated by the advertisement.

(2) – You embed Dailymotion videos on your website :

  • You’ll be able to generate incomes from the embed program.
  • With this scenario, you’ll be able to earn 20% of the revenues generated by the advertisement (20% because you’ve embedded this video from his/hers channel to your website and the owner of the video will earn 30% from the upload on his/hers channel).

(3) – You upload your own content on Dailymotion, and embed your own content :

  • You’ll be able to generate incomes from the embed program, and from the upload of your video on Dailymotion.
  • With this scenario, you’ll be able to earn 50% of the revenues generated by the advertisement. (30% from the upload on your channel, 20% because you’ve embedded this video from your channel to your website).

(4) – Your uploaded videos on Dailymotion are embedded on a website that you do not own :

  • You’ll be able to generate incomes from your upload, embedded on any website.
  • You, as the uploader, will be able to earn 30% of the revenues generated by the advertisement.
  • The embedder will be able to earn 20% of the revenues generated by the advertisement. – cf (2)


Tạm dịch sang tiếng Việt

Về quá trình kiếm tiền, có nhiều cách khác nhau để tạo thu nhập, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dailymotion:

(1) – Bạn tải lên nội dung của riêng bạn trên Dailymotion:

Bạn sẽ có thể tạo thu nhập từ quảng cáo được phân phát trên các video được tải lên trong tài khoản của bạn.
Với kịch bản này, bạn sẽ có thể kiếm được 30% revenus tạo ra bởi quảng cáo.

(2) – Bạn nhúng các video Dailymotion trên trang web của bạn:

Bạn sẽ có thể tạo thu nhập từ chương trình nhúng.
Với tình huống này, bạn có thể kiếm được 20% doanh thu được tạo ra bởi quảng cáo (20% vì bạn đã nhúng video này từ kênh của mình vào trang web của mình và chủ sở hữu video sẽ kiếm được 30% tải lên trên kênh của mình / của mình).

(3) – Bạn tải lên nội dung của riêng bạn trên Dailymotion, và nhúng nội dung của riêng bạn:

Bạn sẽ có thể tạo thu nhập từ chương trình nhúng, và từ việc tải lên video của bạn trên Dailymotion.
Với kịch bản này, bạn sẽ có thể kiếm được 50% doanh thu được tạo ra bởi quảng cáo. (30% từ tải lên trên kênh của bạn, 20% bởi vì bạn đã nhúng video này từ kênh của bạn vào trang web của bạn).

(4) – Các video đã tải lên của bạn trên Dailymotion được nhúng vào một trang web mà bạn không sở hữu:

Bạn sẽ có thể tạo thu nhập từ tải lên của bạn, được nhúng vào bất kỳ trang web nào.
Bạn, với tư cách là người tải lên, sẽ có thể kiếm được 30% doanh thu được tạo ra bởi quảng cáo.
Người nhúng sẽ có thể kiếm được 20% doanh thu tạo ra bởi quảng cáo. – cf (2)

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x