Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Chia sẻ cách reg acc Microsoft có OneDrive được 5TB lưu trữ và Office online nha. Chỉ cần làm theo các bước bên dưới là bạn sẽ có ngay một ổ lưu trữ OneDrive 5TB luôn nhé.

Bước 1: Truy cập http://get365.pw/ để tạo mail business.

Để ý góc

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - IiVXEeHa1U tJrVjFpDpDTx3q6rWmWZ3VUrnVtONaAuWjK69dwfqT7OMTppXmFXPEihiV 5qUQQfK9yje7 UoEvrbv5OdSDrY3Ydt fwgYAanKjMuJJboy506 gISsrLEQ - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Bấm vào: onedrive 5tb - W9R9y2sEbWjIWqOthCBdiVIODMzyV0YOAEiNsdSQasJ6g173lAAOO52g8J8RQr9WOkZWWBvrSwI0A5jWopT8gPl4SJ1A0VgJvL9QKC 6rlMNLadw9Ovemk9VjHhv8nDa8Q - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí rồi điền tên vào.

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - yx1w70xlZjU5ZPmzwzthZjtbxdvcetZwPey3W6f7RCXg ymrim3kmvuhA484tBzznE6YHaV4GR VX6JypXv0qM7VUvdkul 6 l8bEmVhE12Dq34Qi9 UO8owJlkc59y81Q - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Sau đó bấm tick ok onedrive 5tb - g25wG4m3w6RRoLFeYXHuBct7FJHEYzYQN1sL5MQ3bXs5Xm4mpIeU8AQYf4F5LiTFLGbB2l4cUVqDnaMBpFjazfpt p1Jk7x168XKYR20sCIhmL9V3ZGdz5bPQ7H4 g2ujQ - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí
Vậy là đã có cái mail đó rồi.
Như kiểu tạo temporary email.


Bước 2: Truy cập 
https://signup.microsoft.com/signup?sku=student rồi điền mail vào để hưởng khuyến mại.
Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - s Z95dIOp2LQVL4mE3chzXTi68kq6Ja7oTWADyNs9p1KM7t IZZ7x5fc3gCQZE z0wNK7Df1XVqWjgpH37GyXmMfNI3a W2cJKheyKrifCvX8t2MCokfk3dXT42oHHYRMg - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Điền đầy đủ vào trang thông tin

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - dx6B4rlWUUbqZRja5VPTSRz0 y Vql6bmgOBQxKhRDovybEsXuFodqaAp5qifWVW3XM0J05iRpd65P9DU6yWNFNRgh9TaGqFbK7frLox8Rl9xox5tffyMl3Zzkdv6d7RMw - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Vào trang temporary email để lấy mã..
onedrive 5tb - Pui8yO sWpTLjXlr fPXSejTd jtavmCjnWqZM08ryE MhblIHSQ9EZGRaOdBSCUILcEC5rmHUe VQ2wJYhNgO9tBhciEMy3EZEsM2KGcGA63icw c05dHx LIB1e NS1w - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Xác thực email bằng email thường dùng để đăng nhập lần sau

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - xj9  kPIA2uINTdMwNxaNCH8 wQuH7gDbt4TDEVx rfwLhZFLge9BDt f9HajYOJBMYNdlMxriM0Kg7NqQ1kEu88x0MAIjI qYi2Dgr QrV5Cw3pesJSaiHkzeeFAGofmg - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

onedrive 5tb - hyYzGK2i3JsUQMGjKcLXY9Omm1YwstOmDli AytHOwJm5wphYrBOtqZw7OWT36kV to1avIITEPNZWKbISmCD6We28GT oAFHi9uTaISowobddb9rSiyN WW3 j iFm0zQ - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - iSOc4g5GbOh1JF0grxCmfTM8V6YC8z0IuFnxZtRsP8G8T7lCp6KyJ7PMbPiqJUFNs6vNSd0dKnH9Dd9b57nfwjLuQazu JmY216IO6bcAAHznbI8TTIfEAf6WY5 a z rg - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - Rx0LNIPxSFhbdO9 iAKlj5 A7MQbCvT3qvI4UAist06GWIKjIKv8z74f9n70tbe DALMzoPQhbXjWaUk OOGSJiRnVVNMzoQ 0ncyhhsMM0AV5X3ykOzs7ihePHXGK3hKQ - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Vậy là xong

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - TWmbioxWS6v4agWBwmh3gxnJ4LxMbhIMXzSMlhq0Ihd02jVyoRpJfIm1FK5J3bofczbzsGloGftYUkQf0doNI Wm4EvHJf2UR0EU5YuPyN9gfdLuAa qldBAGkA7ymg54g - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Bước 3: Kiểm tra dung lượng
Bấm nút setting

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - MQSYt2ig0Pj8GiJSU2f32u7C6AMuGjb4Tq7kz16hz4Cm1SpiTuAUEjAOt5ugJedWPEhGQigUdnjoS439T1iTqpbov468P9Px3zRbfms0A U28 lOKLAZFgUGVlaDjGFqBA - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Rồi thiết đặt site

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - ECwtClkzVqHAohiRqpTIkLkw5UJi4xRCM2XeJY2lGyvBWv8lsWGBag7Xap 3khLhoLQXY8m ozDSe6D7jTz7g6B3GkrRQInC7AHthvH9UNwYly6kzwnFIUvVEsvbX 9upw - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Số liệu lưu trữ:

Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí onedrive 5tb - o I3Nls9KX0bbUaUiu 6 9DqooPZ0dU10HQgDCIWadYDxNzbjNIqls6H0AbNApCljOkNsB zf FWf5at8LiBUyew6kll4SLezgHhxd iyMTW7bCtbwYCwsYQ9PIDbH Tng - Cách tạo account Onedrive 5TB miễn phí

Vậy là có 5TB để lưu trữ.

Chúc các bạn thành công

Nguồn được chia sẻ từ bạn Phạm Minh Tú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *