Cách tải nguyên Playplist Youtube bằng code ffmpeg

Cách tải nguyên Playplist Youtube bằng code ffmpeg được một bạn chia sẻ code về vọc thử thì có thể tải được.

Những gì bạn cần là tải ffmpeg và youtube-dl về là xong thôi. Bạn phải thay lại link playplist muốn tải trong đoạn code bên dưới nhé.

ffmpeg - banner tips tai playlist youtube - Cách tải nguyên Playplist Youtube bằng code ffmpeg

Code ffmpeg

youtube-dl –write-sub –sub-lang vi –write-thumbnail “https://www.youtube.com/playlist?list=xxxxx” –console-title –newline –ffmpeg-location “C:\Code\ffmpeg\bin” –prefer-ffmpeg –external-downloader aria2c –external-downloader-args “-x 16 -s 16 -k 1M”

Xem video hướng dẫn tại đây nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *