“Thăm ngàn” là gì? “kẹp ngần” là gì?

Gần đây, trên MXH, đặc biệt là Facebook đang nổi lên kiểu comment cụm từ “thăm ngàn” [...]