Biểu tượng vân tay trên Dailymotion có ý nghĩa gì?

Biểu tượng vân tay Fingerprints trên Dailymotion có ý nghĩa gì? Dailymotion đang thay đổi [...]