Dailymotion có thật sự hết thời khi thắt chặc bản quyền

Dailymotion có thật sự hết thời khi thắt chặc bản quyền làm cho hàng loạt [...]