Tên Ngân hàng và Swift Code của các ngân hàng tại Việt Nam

Nếu nhận tiền từ nước ngoài ( ví dụ là Google hoặc Dailymotion chẳng hạn) [...]