Đàn Bà Cũ !

Đàn bà cũ- thân xác chẳng vẹn nguyên Tim rách nát bởi ưu phiền quá [...]