dailymotion and facebook how to upload facebook video to dailymotion step by step - dailymotion facebook 300x150 - How to upload Facebook video to Dailymotion step by step

How to upload Facebook video to Dailymotion step by step

Cách Upload cũng đơn giản thôi, bạn chỉ cần sao chép link video của Facebook và dán vào tool tại link https://tool.tranquocdai.com/facebook/ rồi sao chép link trực tiếp của video, ở đây là MP4 SD nếu chỉ có định dạng SD, còn nếu có định dạng HD thì sao chép HD nhé.