Nhân viên giỏi nhưng thái độ không đúng và ngược lại, bạn chọn ai?

Khi tuyển một nhân viên có lẻ các chủ DN thường tập trung đánh giá [...]