[Python 2] Chú thích trong Python. Ý nghĩa và tác dụng

Ý nghĩa của Chú thích trong Python Trong Python, chú thích là một phần rất [...]